Dansk

Dansk

Dansk er det centrale fag, når det gælder arbejdet med film i undervisningen. Både i relation til at se, analysere og fortolke film samt at skabe egne film. Danskfaget har fortællingen som sin kerne – og i denne sammenhæng filmens handling og dramaturgi.

Vedrørende danskfagets fire kompetenceområder:
Læsning; Fremstilling; Fortolkning og Kommunikation vil filmundervisningen særligt vedrøre Fremstilling (skabe selv) samt Fortolkning (opleve og analysere).

I en tværfaglig filmundervisning anbefales det, at danskfaget har den samlende og koordinerende funktion – med fortællingen som det bærende i samarbejdet.

Fælles mål for faget dansk

Nedenstående er udpluk fra www.emu.dk vedrørende it- og mediekompetencer i danskfaget:
“It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald; eleven som kritisk undersøger, eleven som analyserende modtager, eleven som målrettet og kreativ producent og eleven som ansvarlig deltager.

Eleven som kritisk undersøger
Eleverne skal under kompetenceområdet læsning arbejde med at være kritiske undersøgere. Eleverne skal lære at søge og indsamle information og kritisk tage stilling til informationerne. Der er også fokus på læsning af multimodale tekster, som ofte er interaktive og hypertekstforbundne.

Eleven som analyserende modtager
Under kompetenceområdet fortolkning skal eleverne lære at anvende it til fx at analysere æstetiske teksters ordvalg med ordskyer, at fremdrage sammenhænge i teksten med mindmaps og at dramatisere æstetiske tekster med video.

Eleven som målrettet og kreativ producent
Under kompetenceområdet fremstilling skal eleverne lære at anvende it som et redskab til idéudvikling, produktion, revision, deling, kommunikation om og præsentation af multimodale tekster.

Eleven som ansvarlig deltager
Under kompetenceområdet kommunikation skal eleverne lære at forholde sig til livet i netværkssamfundet. Bl.a. med fokus på at blive bedre i stand til at indgå i ansigtsløs kommunikation, fx på sms, sociale netværk og i samarbejdsforum, på at blive bedre i stand til at samarbejde via internettet og på at forholde sig til sine digitale fodspor.”